سؤال: شخص مسلمان برای اعتقاد به اصول دین باید حتما از راه دلیل کسب یقین کند یا از هر راهی به یقین برسد کفایت میکند هرچند که با دلیل نباشد. مانند آنکه از گفته پدر یا مادر و یا شخص مورد اطمینانی برای او یقین حاصل گردد.

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اصول دین از مسائل شناختنی است که باید همراه با باور یقینی باشد؛ طبعاً اگر گفته شده استدلال لازم است، برای این است که از همان راه می توان درست یا غلط بودن یک عقیده را فهمید. بنابراین فهمیدن متکی به دلیل لازم و ضروری است و یقین های غیر متکی به استدلال، عمدتاً حالت تقلیدی به خود گرفته و دارای مبنای صحیح نیست، اگرچه ممکن است در مواردی نیز به نتیجه درست منتهی شود؛ لذا استدلال است که باید به عنوان مبنا قرار گیرد.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 416 views 0