سؤال: شخصی مبلغی را با محاسبه سود تقریبی ۷% به اینجانب پرداخت نموده و در قبال آن چک گرفته است. چنانچه آن شخص در قبال وجهی که داده چک را با محاسبه سود آن گرفته باشد و در خصوص چک هم اقدام نموده باشد، آیا با توجه به این که وی جهت اخذ سود محاسبه شده اقدام نموده، عمل وی ربا خواری است؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛  فرض سئوال  از مصادیق ربا خواری محسوب می شود و در ابتدای امر نیز، دریافت کردن چک با شکل محاسبه گفته شده، جایز نبوده است.0
, adminfaq 11 سال 0 Answers 608 views 0