سؤال: شخصى وکالت می دهد که وکیل مختار است هر کدام از اموال منقول و غیر منقول وى را به فروش برساند یا صلح کند . آیا اختیار وکیل به اموالى که در زمان اعطاى وکالت در مالکیت موکل (=معطى نیابت )نبوده است نیز سرایت می کند ؟ایا معاملات صورت گرفته به شرح مذکور از وصف صحت برخوردار است ؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

مورد سؤال از موارد مشتق است و ظاهر مشتق در من تلبس بالفعل است. بنابراین تنها شامل اموالی است که بالفعل مالک آن است و غیر آن را شامل نمی شود.0
adminfaq 4 سال 0 Answers 192 views 0