سؤال: چنانچه بنا به دلایل متقنه، کاشف به عمل آید که مجرمی علی رغم بلوغ شرعی(بلوغ فیزیکی) فاقد بلوغ فکری میباشد آیا بر این اساس می توان قائل به عدم مسئولیت کیفری وی بود یا خیر؟به عبارت دیگر اگر به عنوان مثال پسری ۱۶ ساله مرتکب قتل گردد لیکن پزشکی قانونی منجزا به طوری که مورد وثوق باشد قوای فکری و درجه تعقل مشار الیه را در حد پسری ۱۲ ساله علی رغم بلوغ فیزیکی تشخیص نماید میتوان او را معاف از مجازات قصاص دانست یا خیر؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

ملاک در بلوغ، قدر جامع میان بلوغ سنی و فکری است و در فرض سئوال در صورتیکه فقدان بلوغ فکری محرز گردد، قصاص ساقط شده و فرض سؤال حداقل از مصادیق بارز ” الحدود تدروء بالشبهات” است.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 449 views 0