سؤال: سوالاتی در زمینه «دیه عقل» ذهن اینجانب را به خود مشغول داشته است که به حضور ایفاد میگردد و امیدوارم ارائه طریق بفرمایید ۱-همانطور که مستحضرید برای مجنون ادواری ارش در نظر گرفته میشود ؛ سوال اینجاست که اگر شخصی جنایتی را وارد نماید و مجنی علیه دچار جنون ادواری گردد و ارش را بپردازد و بعد از مدتی جنون ادواری برطرف گردد آیا ارش داده شده باید مسترد گردد یا خیر ؟ چرا؟ ۲-شرع مقدس برای زوال عقل دیه کامل را در نظر گرفته است اما به نظر میرسد حدود و ثغور آن به خوبی تبیین نگردیده است ؛ فرضا اگر شخصی با ایراد جنایتی دچار زوال اراده گردد مورد از مصادیق نقص عقل است یا زوال عقل؟ یا اینکه اگر بر اثر جنایتی به احساسات شخصی صدمه جدی وارد آید نظیر اینکه مجنی علیه قوه خندیدن و ناراحت شدن را از دست بدهد آیا مورد از مصادیق نقص عقل است یا زوال عقل یا اساسا باید در جای دیگری جواب آنرا جستجو کرد؛ اگر اخرین فرض مد نظر حضرتعالی است در چه بخشی میتوانیم برای چنین ضررهایی پاسخی بیابیم؟ ۳- اگر بر اثر جنایتی شخص در خواب مستمرا کابوس ببیند آیا مورد از موارد نقص عقل است یا زوال عقل یا اساسا چیز دیگری است؟ چرا؟ ۴-ایا استرس ها وناراحتی های عصبی را میتوان جزو مصادیق زوال عقل به حساب آورد یا جزو مصادیق نقص عقل هستند یا اینکه اساسا چیز دیگری می باشند؟ چرا با تشکر فراوان

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

پاسخ سؤال اول: در فرض سؤال استرداد آن لازم نیست.

پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال اگرچه برای تشخیص موضوع و حدود و ثغور جنایت وارده، از علوم و دانش های مربوط باید کمک گرفت، لیکن فروض سه گانه فوق غیر از زوال اراده، از موراد نقصان عقل بشمار می رود نه زوال عقل. اما در صورتی که به صورت کلی قدرت تصمیم گیری و اراده را از دست دهد، زوال عقل محسوب می شود و اگر به نوعی تزلزل اراده و شکاکیّت مبتلا گردد، نقصان به حساب آمده که دیه آن با حکومت مشخص می شود.

پاسخ سؤال سوم: در صورتی که متخصص معتمد، این نوع کابوس دیدن را اختلال به حساب آورد، نقصان عقل محسوب است.

پاسخ سؤال چهارم: موارد مطرح در سؤال باید به پزشک متخصص ارجاع داده شود چراکه ممکن است جزء مسائل مربوط به اعصاب و روان به حساب آید که در این صورت از موارد ارش است و ممکن است نوعی اختلال مغزی به حساب آید که از موارد نقصان عقل محسوب است.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 241 views 0