سؤال: سلام موسیقی حلال است یا حرام اینکه می گویند اگر از حالت طبیعی خارج کند یعنی چی؟ یا باید حرام باشد یا حلال؟ چون عده ای می گویند به ما آرامش می دهد و از حالت طبیعی خارج نمی شویم و عده ای هم می گویند موسیقی ۲ نوع است خوب یا بد همچین چیزی وجود دارد و اینکه بعضی از علما موسیقی حرام و آرامش انسان را به هم می زند نظر شما چیست؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

موسیقی حرام همان غناء محرّم شرعی است که دارای دو خصوصیت توأمان است. یک اینکه متناسب با مجالس لهو و لعب باشد و دوم اینکه شنونده و خواننده را از حالت عادی خارج کند. در مواردی که مشکوک است، محکوم به حلیت است.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 665 views 0