سؤال: سلام علیکم. چرا مراجع و متکلمین مشهور می گویند که اگر نظریه اصالت وجود اگر اینطور معنی و تقریر شود که بین خداوند و مخلوقات سنخیت و شباهت است و یاملازم با سنخیت و تشکیک در وجود باشد باطل بوده و گناه دارد؟(لطفاً توضیح بفرمایید)

سوال

پاسخ:
باسلام و تحیّت ؛

به دلیل اینکه مسأله مورد سؤال امری نظری است، هم از حیث تصوّر و هم از حیث تصدیق نیاز به فکر و استدلال دارد.

به نظر می رسد مسأله در نگاه برخی بزرگان، کماهوحقه و درست تحلیل نشده و در نتیجه تصوّر صحیحی از آن به دست نیامده و بالطبع مورد انکار قرار گرفته است، بنابراین بهتر است اینگونه تقریر شود که خداوند عالم عین وجود و به تعبیر قرآن کریم عین نور است؛ پس موجودات دیگر که فعل او و به تعبیر قرآن آیه ی او هستند، ممکن نیست میان آنها به عنوان آیه و خداوند عالم به عنوان منشأ و مبدأ آنها، هیچ گونه رابطه ای وجود نداشته باشد و این همان رابطه ایست که از آن به “سنخیّت” تعبیر شده است.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 340 views 0