سؤال: سلام علیکم. در مورد موسیقی موارد ذیل شرعاً چه حکمی دارد: اولاً.فراگیری آن، ثانیاً. خرید آلات آن، ثالثاً.استماع آن؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

آن موسیقی که در لسان فقها حرام شمرده شده، موسیقی متناسب با مجالس لهو و لعب است. طبعاً اگر موسیقی متناسب با این مجالس نباشد، فراگیری آن، خرید آلات آن و استماع آن اشکالی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 705 views 0