سؤال: سلام علیکم. در انتخاب مرجع تقلید اعلم از بین شهادت اهل خبره متوجه شدیم بین زید و عمرو یکی از آنان اعلم است. برای آنکه بفهمیم بین زید و عمرو کدامیک اعلم هستند سراغ اهل خبره جدید رفتیم از بین این چهار نفر اهل خبره جدید دو تای آنها گفتند که بین زید و عمرو زید اعلم است و دو تای دیگر گفتند که تشخیص اعلم بین زید و عمرو برایمان سخت است. حال سوال شرعی حقیر این است که با توجه به شرح کاملی که حقیر به خدمتتان عارض شدم آن دو نفر اهل خبره ای که گفتند که تشخیص اعلم بین زید و عمرو برایمان سخت است تعارض ایجاد کرده در این تحقیقاتمان یا خیر تعارضی ایجاد نکرده و ما می توانیم به گفته های آن دو اهل خبره ای که گفتند بین زید و عمرو زید اعلم است از زید به عنوان مرجع تقلید اعلم تقلید نماییم؟

سوال

پاسخ:
باسلام و تحیت؛
در فرض سؤال تعارضی وجود ندارد چراکه تکافؤ نیست بدین معنا که بین متعلق قائلین به اثبات و کسانی که ساکتند یا اینکه تشخیص را سخت می دانند اتحاد وجود ندارد.
بنابراین اتباع از قول مثبتین متعین است.0
adminfaq 4 سال 0 Answers 849 views 0

Leave an answer