سؤال: سلام علیکم.احتراما؛نوزادی دارم که در هر ماه یا در هر سال ، مالی را به او می بخشم …به نیت اینکه وقتی بزرگ شد جمع این مال هایی که به او بخشیده ام ، پس اندازی باشد برای خرید خانه اش یا مخارج تحصیلش یا مخارج ازدواجش یا شروع به کارش و یا . …آیا به این پس انداز با نیت هایی که بیان شد خمس تعلق میگیرد؟…اگر تعلق میگیرد، به عهده خودش است که وقتی به سن تکلیف رسید پرداخت نماید یا به عهده من؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

به فرض سؤال خمس تعلق نمی گیرد.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 259 views 0