سؤال: سلام زن شوهرداری از آخرین وطی با مرد دومی ،عده وطی به شبهه گردن داشته، نمیدانسته نگه نداشته است و با شوهرش در مدت این عده نزدیکی داشته است ،آیا به شوهر حرام ابدی میشود؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

ارتباط با مرد دوم در فرض سؤال زنا بوده و زنا هم عده ندارد و زن، به شوهرش حرام ابدی نیست.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 574 views 0