سؤال: سلام..از نظر آیت الله عده وطی به شبهه چند حیض است؟؟خانومی به جای عده وطی به شبهه بک حیض عده نگه داشته بعد ازدواج کرده ایا در عده ازدواج کرده است؟؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

وطی به شبهه موضعیت ندارد و در فرض سؤال ظاهر آن است که ازدواج اشکالی ندارد ولی احتیاط رعایت دو حیض است.0
adminfaq 4 سال 0 Answers 176 views 0