سؤال: زنی با ادعای باکره بودن وعدم توانایی همسرش و عسر وحرج، تقاضای طلاق نموده ومرد مدعی ارتباط می باشد. گواهی پزشک، باکره بودن زن و توانایی مرد را تایید کرده است. قول کدامیک در این شرایط پذیرفتنی است؟ امکان طلاق از سوی زن وجود دارد و نوع آن چیست؟ صرف ادعای زن علیرغم اصرار مرد اکتفا می نماید؟

سوال

پاسخ:

با سلام وتحیت؛

در فرض سؤال با مراجعه به حاکم شرع جامع الشرایط و اجازه ایشان به مدت یک سال برای مراجعه به پزشک و معالجه و درمان مهلت داده می شود و چنانچه در این مدت مشکل برطرف نشد، زن حق فسخ و به هم زدن عقد نکاح را دارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 283 views 0