سؤال: در فروشگاههای خارج از کشور افراد سکه ی نیم یورویی را به چرخ دستیها می اندازند و بعد از خریدشان آن را برمیدارند. اگر سکه ای را که آنجا مانده بردارم(اگر هم من بر ندارم یا گداها بر میدارند و یا کارکنان فروشگاه) گناه است و یا حلال؟

سوال

با سلام و تحیت؛

با عنایت به توجه افراد در جاگذاشتن سکه های مورد سؤال، تصرف در آنها بلااشکال است مگر اینکه مطابق مقررات، این سکه ها می بایست در اختیار آن مجموعه قرار بگیرد که در اینصورت نمی توان آنها را برداشت.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 257 views 0