سؤال: در غسل کردن آیا ریختن آب در یک موضع(مثلا ریختن آب بر سینه و سرایت دادن آن به شکم) و سرایت دادن آن بوسیله ی کف دست به موضع های اطراف در غسل خللی ایجاد نمی کند ؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

فرض سؤال اشکالی در غسل ایجاد نمی کند.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 511 views 0