سؤال: در صورتی که یک یا دو رکعت از نماز در وقت و بقیه در خارج از وقت واقع شود، آیا این نماز ادا محسوب می شود یا قضا یا ادا و قضا؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ در صورتیکه به اندازه یک رکعت از نماز در وقت آن باشد، ادا محسوب است و بنابراین واجب است نماز  را به نیت ادا بجای آورد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 140 views 0