سؤال: در بعضی از وقفنامه ها و وصیتنامه ها به جهت تشخیص متولی، ناظر یا وصی موضوع به قرعه شرعیه ارجاع داده شده است لطفاً بفرمائید در فقه امامیه مستفاد از قرعه شرعیه چیست و از نظر شرعی تعیین متولی ، ناظر و وصی به حکم قرعه شرعیه در صلاحیت چه کسی است ؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

قرعه یک طریق و روش عقلائی برای رفع تردید و شبهه و مشکل است. در قرآن کریم در داستان تکفل مریم و افتادن یونس(ع) به دریا از قرعه یاد شده است و چون قرعه یک روش عقلائی است، نحوه و کیفیت آن تابع توافق کسانی است که می خواهند از آن استفاده کنند. ممکن است از روش مکتوب استفاده شود و ممکن است از روش های دیگر.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 285 views 0