سؤال: در آیه ۲۳ سوره ی نسا تمام کسانی که ازدواج با آنها حرام است نام برده شده که معنی آن محرم بودن آنها می باشد در انتهای این لیست حرام بودن ازدواج وعقد دو خواهر در یک زمان است آیا این یعنی خواهر زن هم مانند دیگر اسامی یاد شده در همین آیه محرم می باشد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

فرض سؤال اصطلاحاً “حُرمت جمع بین أختین” خوانده شده و به این معناست که در زمان واحد هر دو آنها نمی توانند همسر یک مرد باشند اگرچه وقتی از یکی جدا شود، می تواند با دیگری ازدواج کند. فلذا سبب محرمیت نمی شود.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 306 views 0