سؤال: حکم شرکت در مزایدات اینترنتی چیست؟ این سایت ها با مجوز وزارت ارشاد دایرند و هرکسی با خرید مبلغی در مزایدات شرکت می کند و کسی که آخرین پیشنهاد را بدهد و بالاتر از او فردی نباشد برنده کالا می شود که قیمت آن کمتر از قیمت واقعی است.

سوال

با سلام و تحیت؛
مزایدات اینترنتی مثل بقیۀ مزایده هاست و در صورتی که تابع مقررات تعریف شده و قانونی باشد اشکالی ندارد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 368 views 0