سؤال: به استحضار می رساند آیا فروش اتومبیل به صورت اقساط به قیمتی بیش از نقد آن به مبلغ عرفی اشکال شرعی دارد . آیا در صورتی که چک موضوع ثمن معامله اتومبیل در مهلت مقرر مواجه با عدم پرداخت به جهت کسری موجودی گردد و خریدار بخواهد مجددا چکی مدت دار به فروشنده بدهد می توان به نسبت عرفی با توجه به تغییر ارزش پول مبلغی بیشتر از چک برگه شده را در چک بعدی درج کرد یا خیر ؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

با توجه به اینکه زمان تأثیر در قیمت دارد، اگر قیمت درج شده در چک دوم متعارف باشد اشکالی ندارد.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 228 views 0