سؤال: بنده با توجه به اینکه در حال حاضر نان خور پدرم هستم، اکثر حقوق دریافتی خود را از کارهایی که انجام می دهم، بصورت سکه طلا پس اندازمی نمایم تا بتوانم هزینه های آتی ازدواج و خریدمسکن راپرداخت نمایم ۱-آیا باید خمس آنها را بپردازم؟به چه صورت؟ ۲- آیا باید زکات آنها را بپردازم ؟ به چه صورت؟ ۳- آیا باید هم خمس و هم زکات آنها را بپردازم؟به چه صورت؟

سوال

با سلام و تحیت؛
در فرض سؤال زکات موضوعیت ندارد و اگر قصد جدی وجود دارد که در جهت موارد مذکور در سؤال صرف شوند، خمس هم تعلق نمی گیرد. در غیر این صورت پرداخت خمس آنها واجب است.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 267 views 0