سؤال: بسمه تعالی محضر مبارک مرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی (دامت برکاته) با سلام و تحیات توقیرا” با عنایت به اینکه یکی از طرق اثبات جرم قتل عمد اقرار است و در اقرار کننده چند شرط معتبر است که عبارتند از : بلوغ و عقل و اختیار و قصد و آزاد بودن ، حال اگر فردی در مرحله تحقیقات مقدماتی اقرار به قتل دیگری نماید و پس از آن مدعی گردد که اقرار اخذ شده تحت فشار روحی و جسمی و در بازداشتگاه بوده و درنزد حاکم شرع نیز از اقرار خود صریحا” عدول نماید و منکر فعل مجرمانه گردد ، آیا اقرار اخذ شده با کیفیت معروض شده مخالف یا موافق بین شرع می باشد؟ با تقدیم احترام

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

کمااینکه بارها به آن اشاره کرده ایم، اقرار و اعتراف در محیط زندان و بازداشتگاه صحیح نبوده و فاقد وجاهت شرعی است.

تنها آن اعترافی حجت است که با مقدمات قید شده در فقه و صرفاً در نزد حاکم شرع جامع الشرایط صورت گیرد.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 511 views 0