سؤال: بسمه تعالی با عرض سلام واحترام آیا حدیث کسا که مرحوم محدث(ره) در مفاتیح آورده اند معتبر است؟ برکات وآثار خواندن این حدیث را بیان فرمایید.

سوال

با سلام و تحیت؛
داستان کساء و حدیث مربوط به آن بعد از نزول آیۀ مبارکۀ تطهیر بوده و اصل مطلب را شیعه و سنی بالاتفاق نقل کرده اند و ورود جبرئیل(ع) درمیان اصحاب کساء، درمیان روایات منصوص است و درخواست ام سلمه برای ورود به این جمع و پاسخ پیامبر(ص) که ” تو در راه خیر هستی ولی جزء اصحاب کساء محسوب نمی شوی” مورد تصریح است ولی ذکر حدیث کساء با خصوصیاتی که در بعضی از کتب ادعیه مذکور است، از باب ادلۀ تسامح در سنن قابل دفاع است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 238 views 0