سؤال: با سلام؛ آیا گراز (خوک وحشی) در نجاست و اکل لحم همانند خوک اهلی است؟ اگر چنین است چه تفاوتی میان خوک و سگ وجود دارد که خوک وحشی (گراز) به اهلی ملحق می شود اما سگ وحشی(گرگ) به سگ اهلی ملحق نمی شود؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

گراز به طور حتم جزو درندگان بوده و حرام گوشت محسوب می شود ولی معلوم نیست بتوان احکام نجاست مربوط به خوک را بر آن جاری ساخت.0
, adminfaq 10 سال 0 Answers 1705 views 0