سؤال: با عرض سلام ۱-زنی عادتش هفت روزه است، بعد از اتمام روز هفتم و قطع خون،در روز نهم لکه ای می بیند ولی احتمال می دهد این لکه از ترشحات معمولی یا لکه عفونی زنان باشد و نه لکه خون، با این حساب لکه مزبور را باید در حکم خون حیض حساب کند؟ ۲-بر فرض که چنین زنی در روز نهم هم خون ببیند، روزه اش را باید بگیرد یا نه و نمازش را باید بخواند یا نه؟(چون احتمال دارد در روزهای آتی هم خون ببیند و مجموعا از ده روز تجاوز کند)

سوال

با سلام و تحیت؛
اگر دیدن لکه ادامه پیدا کرد اما قبل از تمام شدن روز دهم قطع شد، احکام خون حیض را دارد؛ اما اگر دیدن لکه خون ادامه پیدا نکرد و یا آنکه از روز دهم گذشت، احکام خون استحاضه را داشته است و شخص تا زمانی که مطمئن نشده، باید بنا را بر آن بگذارد که حائض نیست و بنابراین باید نماز را بخواند و روزه بگیرد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 274 views 0