سؤال: با عرض سلام اینجانب دارویی میخورم که باید همراه با آن آب زیادی در طول روز بنوشم. به همین دلیل، بنا به تشخیص پزشک گرفتن روزه حتی یک روز، می تواند برای من عوارض داشته باشد و ایشان تأکید شدید دارد که روزه گرفتن برای من در این شرایط بسیار خطرناک است. اما خودم با روزه گرفتن اذیت نمی شوم و زیاد احساس تشنگی نیز نمیکنم. با این شرایط تکلیف من چیست؟ سپاسگزارم

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

با توجه به اینکه در تشخیص عوارض، نظر پزشک متخصص و معتمد بر مریض مقدم است، باید مطابق نظر او عمل کرد و در صورتی که این مریضی تا رمضان آینده بهبود نیافت، روزه های گرفته نشده قضا ندارد اگرچه فرد می بایست بابت هر روز روزه، یک مد طعام به عنوان فدیه بپردازد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 244 views 0