سؤال: با سلام پدر دختری(پدر عروس خانم) در ازدواج موقت برای محرم شدن عروس و داماد تا قبل از عقد دائم اراده در عدم استمتاع و التذاذ جسمانی عروس و داماد از یکدیگر دارد. لکن طرفین عقد چنین مسئله ای را ملحوظ نمی دارند و عروس خانم قلبا به چنین شرطی برای عقد موقت قائل نیست و هرگونه تلذذ روحی و جسمی از یکدیگر را منظور نظر دارند. آیا در چنین فرضی مراد و اراده ی پدر عروس داخل در عقد می شود و یا اراده وی محدود به إذن بوده و طرفین می توانند به اراده خویش عمل نمایند؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اجازه پدر در اصل عقد، شرط صحت عقد نیست اگرچه اخلاقاً برای تقویت بنیان خانواده، امری لازم به نظر می رسد.

بنابراین در فرض سؤال، اراده پدر موجب بطلان و محدودیت در عقد نیست.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 118 views 0