سؤال: با سلام و تشکر هر وقت از مطلعین سوال میکنم که اگر مرجعی تمام علوم مورد نیاز برای اجتهاد مثل اصول فقه رجال و ۰۰۰ را کامل و و وافی بداند آیا میتوان حکم به اعلمیت او داد، می گویند اینها از مقدمات اجتهاد است و سبب اعلمیت نمی‌شود. حال سؤال این است که آیا شما هم چنین نظری دارید؟ واینکه اگر اجتهاد نیازمند این علوم است پس چرا اعلمیت در آن به این علوم وابسته نیست؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در میان علوم، فقه و اصول با بقیه متفاوت است. درست است که بقیه از مقدمات اعلمیت به حساب می آید لیکن اصول از مقدمات غریبه و ارکان اجتهاد به حساب آمده و فقه به این دلیل که مجتهد شبانه روز کار مستمر در بارۀ آن انجام می دهد، مقدمه به حساب نمی آید بلکه مقوّم اصل اجتهاد به حساب می آید. در صورتی که اشراف کامل به همه مسائل داشته و در استنباط از مهارت لازم برخوردار گردد، می توان به اعلمیت او نظر داد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 521 views 0