سؤال: با سلام و تحیت آیا از نظر حضرت عالی شرط عدم زندگی مشترک(عدم سکونت مشترک) به طور دائم در ضمن عقد نکاح موقت و دائم خلاف مقتضای ذات و مبطل این عقود هستند؟ اگر خلاف مقتضای ذات و مبطل عقد نیست آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل؟ همین سوال در خصوص شرط عدم فرزندآوردی نیز مطرح است. چنانچه شرط عدم فرزندآوری ضمن عقد نکاح آورده شود حکم وضعی آن چیست؟ باطل و مبطل؟ باطل؟ صحیح؟ باتشکر

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

شرط عدم سکونت مشترک در یک محل، نه باطل است و نه مبطل عقد لیکن شرط عدم فرزندآوری اگر به صورت دائم باشد، در نکاح دائم باطل است ولی مبطل عقد نیست اما در نکاح موقت اشکالی ندارد.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 482 views 0