سؤال: با سلام و احترام با توجه به اینکه در قرآن صراحتا بیان شده که نماز را نه چندان بلند بخوانید و نه چندان آهسته ؛ چرا گفته میشود که نماز صبح ، مغرب و عشا بلند خوانده شود و نماز ظهر و عصر آهسته ؟ اگر نماز گزار ترجیح دهد که طبق نص صریح قرآن تمام نماز ها را با صدای معمولی ( نه بلند و نه آهسته بخواند ) چه اشکالی دارد ؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ از آیات قرآن کریم این موضوع به دست نمی آید که همۀ نمازها را باید با صدای بلند و یا با صدای کوتاه خواند چرا که کلمۀ “صلاه” در آیات منظور، به صورت مفرد آمده و به همین دلیل می توان به صراحت گفت که یکی از نمازها را باید با چنین کیفیتی خواند.

اما آنچه از روایات معتبره به دست می آید همانی است که در فقه مورد اشاره قرار گرفته و حکمش نیز مشخص است یعنی نماز ظهر و عصر باید توسط مردان آهسته خوانده شود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 284 views 0