سؤال: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات پیرزنی از دنیا رفت که نه همسر و نه فرزندی داشت فقط یک خواهر و یک برادر پیر داشت اطرافیان (برادر زاده ها وخویشان )بعد از فوت پیر زن حدود ۱۲ میلیون ارث داشت از آن برای خرج مراسمات و گرفتن ختم قرآن وافطاری دادن و خرید ۳ سال نماز و روزه اقدام کردند حال که یک میلیون از آن پول باقی مانده است به این فکر رسیده اند آیا قبل از انجام هر کاری(یعنی از ۱۲ میلیون ارث) باید ارث بین برادر و خواهرش تقسیم می شد یا الآن که یک میلیون باقی مانده باید تقسیم شود با این شرایط تکلیف چیست؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که وصیت نداشته، حق نداشته اند بدون اجازۀ وراث باقیمانده، این مبالغ را هزینه نمایند بلکه فقط حق برداشت به اندازۀ ضرورت که همان هزینه کفن و دفن است را داشته اند. اما اگر میت وصیت نامه داشته، فقط دربارۀ یک سوم آن مال نافذ بوده و بقیه بین وراث باید تقسیم می شده است.در هر صورت آن پول باقیمانده قبل از هزینه شدن، مربوط به وراث بوده است.
لازم به توضیح است منظور از وراث، همان خواهر و بردار پیر میت اند.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 242 views 0