سؤال: با سلام نفس حضور در محیط های مختلط برای کسب تحصیل اشکالی دارد و اصولا با توجه به این که موضوع روز می باشد اختلاط در محیط های دانشگاهی و انجمن های علمی یا غیر علمی فی نفسه مذموم و ناپسند می باشد؟ اصولاً تفکیک جنسیت در دانشگاه ها با فرض امکان لزومی دارد؟ اگر خیر مراوده و گفتو گو با جنس مخالف در فضاهای علمی و فرهنگی تا چه حد مجاز می باشد و اگر ملاک تشخیص ایجاد فساد است آیا تشخیص بر عهده خود مکلف می باشد یا خیر؟ به عنوان نمونه حضور در یک ضیافت افطاری در محیط مختلط دانشگاهی به فرض آن که حجاب اکثر قریب به اتفاق خانم ها در حد و حدود اسلامی رعایت شده باشد از نظر شرعی اشکالی دارد؟ و اگر باز معیار بر حفظ موازین و حدود اسلامی است تشخیص بر عهده مکلف می باشد یا خیر؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

ارتباط زن و مرد در محیط های اجتماعی، در صورتی که تعریف شده بوده و همراه با برخورد عقلانی و به دور از اغراض نفسانی باشد اشکالی ندارد؛ از طرفی چون خداوند متعال به بنده خود اعتماد دارد، تشخیص موارد سلامت یا غیر سلامت، را به خود مکلف واگذار کرده کمااینکه تشخیص ضرر داشتن یا نداشتن روزه در ماه رمضان و مانند آن نیز با خود مکلف است که البته این مثال از باب تقریب ذهن است نه از باب قیاس ممنوع.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 102 views 0