سؤال: با سلام بوسیدن دست رهبران و رؤسای حکومت و مراجع تقلید چه حکمی دارد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

بوسیدن دست عمدتاً از روی محبت و در برخی مناطق، مسأله ای عرفی و از روی احترام تلقی می شود اما اگر این عمل تبعات و عوارض منفی مانند غرور فرد و یا تحقیر فردی که دست را بوسیده شود، جایز نیست.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 39 views 0