سؤال: با سلام بعضی از کارفرمایان، جهت اطمینان از به پایان رساندن یک پروژه کاری در زمان مشخص، مبادرت به تنظیم جریمه به ازای هر روز تاخیر دراتمام پروژه می‏کنند. آیا در صورت عدم ضرر جانی و مالی به پروژه و … (منظور از ضرر مالی، کاهش مبالغ دریافتی کارفرما از دولت)، اخذ و یا دادن چنین مبالغی صحیح است؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ تعیین جریمه و مقدار آن تابع قانون بوده و حکم قضائی می خواهد. با این وجود اگر تحت عنوان “خسارت” از قبل در قرارداد بندی تنظیم شده باشد، مانعی ندارد.0
, adminfaq 9 سال 0 Answers 337 views 0