سؤال: با سلام اگر مالی بخواهد بین فرزندان دو برادر تقسیم شود و دو برادر خود در قید حیات نباشند و یک برادر ۲ فرزند و دیگری ۴ فرزند داشته باشد به چه نسبتی مال بین این ۶ نفر تقسیم می شود؟ با سپاس

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛

اگر چه سؤال مطرح شده فروض مختلفی دارد و هر کدام طبعآ پاسخ خود را می طلبد امّا اجمالآ لازم به توضیح است که فرض سؤال اگر صرفآ مال مشترک باشد،به صورت مساوی بین دو برادر از دنیا رفته تقسیم شده و مال تنصیف شده بین فرزندان آن دو برادر (بین دو برادر از یک پدر به صورت مساوی و بین چهار برادر از یک پدر دیگر به صورت مساوی)تقسیم میشود.



0
adminfaq 8 سال 0 Answers 225 views 0