سؤال: باسلام درصورتی که بدن سرد شده میت به موکت یا فرش تماس داشته باشد، آیا محل موردنظر بایدتطهیر شود؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ اگر بدن میت خیس باشد و غسل داده نشده باشد، محل برخوردش با فروض سؤال نیازمند تطهیر است.0
, adminfaq 9 سال 0 Answers 447 views 0