سؤال: باسلام. آیا برای روزه گرفتن حتما باید نیت بر زبان آوریم؟ اگر شک داشته باشد که میخواهد روزه بگیرد و نیت را بر زبان نیاورد اما از دل بگذراند حکمش چیست؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

همین که توجه داشته باشد روزه می گیرد، کفایت می کند.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 233 views 0