سؤال: باتوجه به قید شدن مهریه عندالاستطاعه در قباله وناتوانی مرد در پرداخت مهریه آیازن میتواند ادعای حق حبس نماید وبگوید تا مهریه ام را نگیرم نمیام سر زندگی؟باتشکر

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

حق حبس قبل از دخول است و اگر دخول صورت نگرفته، می تواند برای مطالبه مهریه از حق حبس استفاده نماید.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 446 views 0