سؤال: اینجانب به دلیل بیماری سنگین چندسال قبل عمل جراحی انجام دادم که بحمدالله بیماری ظاهرابرطرف شد اما به دلیل بدخیمی بیماری بین پزشکان برای روزه گرفتن اینجانب اختلاف است جمعی می گویند ما دلیل علمی برمنع روزه نداریم وگروه دیگرمعتقدند چون بیماری بدخیم بوده ما نمیتوانیم توصیه به روزه داشت باشیم چون همیشه احتمال خطر وجود دارد وبیشترین شبهه علمی هم در باب مصرف آب است اولا وظیفه چیست ؟ نانیا درفرض احتمال ضرر آیا می توانن روزه گرفت وبه جهت بیماری فقط آب مصرف کرد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که بواسطۀ روزه گرفتن، احتمال ضرر و زیان قابل توجه داده و یا با تجویز پزشک حاذق – ولو اینکه اختلافی باشد – از گرفتن روزه منع شود، نباید روزه گرفت و اگر تا ماه رمضان بعدی بهبود حاصل نشد، قضا هم ندارد اگرچه بابت هر روز روزه، باید فدیه بپردازد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 215 views 0