سؤال: اگر کسی سفرش معصیت باشد -مانند سفر زن بدون اجازه شوهر- نمازش تمام است؛ حکم روزه اش چیست؟ بر فرض تمامیت، آیا همه مصادیق سفر معصیت این حکم را دارند؟

سوال

با سلام و تحیت؛

در فرض سوال هم روزه اش را هم باید بگیرد و نیز همۀ مصادیق سفر معصیت بر آن مترتب است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 264 views 0