سؤال: اگر کسی از فضای اینترنت دیگری بدون اجازه استفاده کرده و نرم افزار تولید کند. طبق قاعده “الزرع للزارع” فقط مدیون میزان ریالی شارژ استفاده بوده و نرم افزار تولیدی به خودش تعلق دارد یا خیر؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال نرم افزار متعلق به صاحب آن است ولی به اندازه ای که از اینترنت استفاده شده، میزان ریالی شارژ باید پرداخت شود.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 451 views 0