سؤال: اگر موهاى جلوى سر بلند باشد و موقع وضو و شستن صورت، موهاى جلوی سر “تر” شود ،آیا با آب مسح سر تداخل شده و وضو باطل میشود؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛ اگر دست در موقع مسح سر به موهای خیس شده از شستن صورت نرسد، اشکالی ندارد و الا مسح پا را دچار اشکال می کند.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 1097 views 0