سؤال: اگر علم به حرام بودن فعالیت های اقتصادی شرکت مورد نظرمان در بلاد اسلامی نداریم، آیا شرعاً حمل بر صحت کافی است، وما می توانیم شرعاً با سهام آن شرکت مد نظرمان معامله کنیم؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

سؤال مذکور و مانند آن که از مصادیق شبهات موضوعیه است، چه محتمل از حرام باشد و چه محتمل از حرام نباشد، قاعده حلیت آن را شامل می شود.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 484 views 0