سؤال: اگر شخصی در یکی از شهرها ملک شخصی داشته باشد و قبلا بارها قصد اقامت ده روزه نموده باشد آیا می تواند هرگاه به آن شهر جهت استراحت رفته برای مدت محدود به عنوان مثال سه یا چهار روز و در ملک خود ساکن شود واجبات خود مانند نماز و روزه را به طور کامل ادا نماید؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اگر قصد توطّن کرده و یا اگر باغ به حساب آید، نمازهایش را کامل بخواند و روزه هایش را هم بگیرد. در غیر این صورت باید قصد ده روز کند.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 406 views 0