سؤال: اگر زن در ضمن عقد شرط کند که تا مدتی و یا به طور دائم از بارداری جلوگیری کند وشوهر هم قبول کند آیا چنین شرطی جایز است؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سئوال اگر جلوگیری از بارداری بصورت موقت و البته همراه با غرائض عقلانی(مانند دلایل پزشکی) باشد، مانعی ندارد ولی در ازدواج دائم، جلوگیری از بارداری منجر به قطع نسل، چه بصورت دائم و چه بصورت موقت، جایز نیست.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 387 views 0