سؤال: اگر در وقفنامه واقف تولیت را بعد از خودش در ارشد اولاد ذکور خود خواسته باشد نحوۀ انتقال و ترتیب توالی تولیت شامل اولادی است که در خط مستقیم قرار می گیرند یا اولاد خط اطراف را هم شامل می شود؟ شایان ذکر است عرف و سیره جاری اولادی در تعیین متولی بیانگر انتقال منصب تولیت از ولد ارشد ذکور به فرزند ذکور ارشد وی می باشد.

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

ملاک اولاد خود میت است نه اولاد الاولاد.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 268 views 0