سؤال: اگر خانم بدون وجود منع شرعی رضایت به عمل جماع با همسرش نداشته باشد و رضایت خود را ابراز کند، ولی مرد متوسل به زور و خشونت شود، آیا این اعمال خشونت برای مرد جایز است یا خیر؟ بر چه مبنای فقهی نظر میدهید؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

زن بدون مجوز شرعی حق ممانعت از مورد سؤال را ندارد و در عین حال مرد نیز حق اعمال خشونت در این قبیل موارد را ندارد.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 670 views 0