سؤال: اینجانب ۷سال پیش عمل جراحی سرطان روده انجام دادم وبعداز مدتی بحمدالله بهبودی پیداکردم باتوجه به سختی بیماری وعمل جراحی وخطرپذیری وناشناخته بودن وغیرقابل پیش بینی بودن بیماری درمورد روزه پزشکان چند جور نظر میدهند بعضی می گویند الان روزه ضررنداردوشرایط طبیعی است . بعضی دیگر میگویند مانمیتوانیم بگوییم ضررندارد این عمل جراحی ریسک همیشگی دارد و گروه دیگر میگویند بستگی به حال عمومی شما دارد وجمعی هم به همان دلائل فوق میگویند نباید روزه گرفت اینجانب غیر ازسال اول که با روزه گرفتن دچار مشکل شدم وقطع کردم بقیه سال ها روزه گرفتم ومشکل ظاهری نداشتم اما درسال گذشته و همین امسال حدود ۴ساعت بعداز افطار در دونوبت مشکل ضعف غیر طبیعی پیدا کردم که از نظر پزشکی مهم نیست اما با توجه به شرائط فوق این نگرانی برای من وجود دارد که مبادا روزه ضرری باشد لطفا راهنمایی فرمایید تحقیق پزشکی زیاد کردم بیشتر از مطالب فوق حرفی ندارند

سوال

پاسخ:
با سلام تحیت؛
در فرض سؤال مبنا تشخیص خود فرد است و اگر احتمال ضرر و عسر و حرج داده می شود، نباید روزه گرفت و اگر تا ماه رمضان بعدی بهبودی حاصل نشد، قضا هم ندارد اگرچه بابت هر روز یک مد طعام به فقیر به عنوان فدیه باید پرداخت.


0
adminfaq 7 سال 0 Answers 246 views 0