سؤال: از چاپ کتابی توسط وزارت ارشاد جلوگیری می شود، خسارتها و هزینه های کتاب به عهده مولف است یا ناشر و یا وزارت ارشاد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتیکه جلوگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر طبق ضوابط و مقررات مندرج در قانون باشد، خسارتهای  تغییراحتمالی بر طبق قاعده بر عهده مولف است مگر اینکه در قرارداد فی مابین مولف و ناشر، برعهده ناشر قرار داده شده باشد و یا ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد. اگر وزارتخانه ذیربط سلیقه ای عمل کرده و مستند به قوانین عمل نکرده باشد، ضامن است.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 243 views 0