سؤال: از محضر حضرتعالی سوالم این هست که ۱. نظر شما درباره آزمایشات غربالگری جنین چیست؟ (آزمایشات غربالگری مجموعه‌ای از تستها است که به‌منظور بررسی سلامت جنین و غربالگری کودکان در معرض خطر از لحاظ بیماریهای عفونی، سندروم داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیکی و ناهنجاریهای فیزیکی در ماه های مختلف بارداری انجام می‌شود از جمله سونوگرافی ها و آمنیوسنتز و نمونه گیری پرزهای جفتی یا cvs) 2. اگر نتیجه تست غربالگری این باشد که جنین دارای نقص ژنتیکی است که تولدش سبب حرج خانواده و جامعه میشود، مجوز سقط جنین است؟ ۳. هدف و غرض از غربالگری تاثیری در حکم مساله دارد؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در صورتی که موجب عسر و حرج غیرقابل تحمل به صورت عادی باشد، علی الظاهر سقط جایز است و تشخیص آن نیز بر عهده پزشک حاذق است و غربالگری، اماره و طریق آن است.0
adminfaq 2 ماه 0 Answers 39 views 0

Leave an answer

Browse
Browse